INFORMACiÓ CAMPUS OLíMPiA

CAMPUS OLiMPiA 2011


El CAMPUS OLiMPiA de Sant Andreu és un campus poliesportiu en el qual pretenem que els nens i nenes durant la campanya d’estiu realitzin activitat física, aprofitant per conèixer i practicar diferents esports, tenint en compte els beneficis (físics, psicològics i socials) que aquestes activitats comporten.

A.- ESTRUCTURACiÓ DEL CAMPUS.
·         Nens i nenes de 3 a 16 anys. S’agruparan els nens per edats.
·         La ràtio serà de 10 nens.
·         Anirem cada dia a les piscines descobertes del c/ Riera d’horta s/n.
·         El mínim de nens per realitzar el casal serà de 30 nens/torn o setmana.
·         L’horari de realització del Campus serà:
o    de 09:00 a 13:00 (no inclou dinar)
o    De 9:00 a 15:00 (amb dinar)
o    De 9:00 a 17:00 (amb dinar)
o    Acollida de 8:00 a 9:00 per aquelles famílies que ho necessitin.
o    Acollida de 13:00 a 14:00 per aquelles famílies que ho necessitin.
·         Les places seran limitades per estricte ordre d’inscripció.

B.- FUNCiONAMENT DEL CASAL
·         L’objectiu principal és aconseguir que el nen es diverteixi al mateix temps que l’ajudem a desenvolupar-se social i motriument.
·         Cada dia es practicarà un esport diferent (futbol sala, hoquei, bàsquet, beisbol...)
·         La primera part de la sessió estarà formada per jocs de grup. Després,  s’anirà a la piscina, on estarem una hora diària i a la tornada de la piscina s’esmorzarà. A la part final es realitzaran partits de l’esport escollit.
·         Les activitats s’adaptaran segons el grup d’edat al qual estiguin dirigides.
·         Si algun nen o nena ha de prendre cap tipus de medicació, cal que el pare, la mare o el tutor faci una autorització al monitor responsable, en cas contrari, no s’administrarà cap medicament al nens.
·         Si qualsevol nen té que marxar abans de l’hora o serà recollit per algú que no sigui el pare, la mare o el tutor, cal que informi per escrit als monitors responsables o coordinador.

C.- PREUS  i DATES.
- De 9h a 13h (sense dinar)
 57,00 €uros/setmana
- De 9h a 15h, (amb dinar inclòs)
 90,00 €uros/setmana
- De 9h a 17h, (amb dinar inclòs)
103,00 €uros/setmana
- Acollida matinal (08.00 a 09.00 )
13,00 €uros/setmana
- Acollida migdia (13.00 a 14.00 hores)
13,00 €uros/setmana
                     

DATES:
·         Del 27 de Juny al 29 de Juliol

·         Del 29 d’Agost al 02 de setembre

El preu inclou:
-       1 coordinador del campus present en tot moment durant el campus.
-       Ràtio 1 monitor per cada 10 nens.
-       1 sortida diària a la piscina (entorn a 1 hora diària)
-       1 dia de festa final (divendres)  quinzenalment (gimcana, jocs grupal, ..)
-       Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

D.- SERVEI D’ ACOLLiDA
Es realitzarà servei d’ acollida matinal de 8:00 a 9:00 i de migdia de 13.00 a 14.00 El mínim de nens per realitzar el servei custodia serà de 10 nens/torn.
El preu del servei d’ acollida per cada franja horària serà de 13,00 euros la setmana i horaE.- iNSCRiPCiONS.
Les inscripcions s’iniciaran el proper dia 04 d’abril a les 16.00 hores. El període de sol·licitud de beques s’allargarà fins el dia 15 d’abril (es recomana no anar l’últim dia!!!!!!!!!)
Les inscripcions s’entregaran de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 a les oficines de l’A.E. Sant Andreu, al c/ Riera d’horta s/n (davant de c/ Virgili 2)  08027 Barcelona.

F.- iNFORMACiÓ.
Per a més informació:
 Pavelló Municipal Francisco Calvo – c/ Riera d’horta s/n (davant de
 c/ Virgili 2)
 De dilluns a divendres de 16:00 a 19:00.- Telèfon 93 346 46 01  
Fax 93 346 48 65

 


CAMPUS OLIMPIA 2011

 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ SENSE SOL.LICITUD D’AJUT.


1-    En cap cas s’admetrà la INSCRIPCIÓ d’alumnes que no tinguin relació directa amb la persona que ho sol·liciti.
2-    Consultar la situació actualitzada de les inscripcions (el número de places per cobrir) a les oficines de l’A. E. Sant Andreu - U.B.A.E., a l’IME PAVELLÓ FRANCISCO CALVO, al carrer Riera d’Horta s/n, en horari d’oficines, de dilluns a divendres, de 16.00 a 19.00 hores.
3-    Fer la PREINSCRIPCIÓ a les mateixes oficines (apuntar-se a la llista / es corresponents)o mail  a: administracio@aesantandreu.org

4-    Per formalitzar la INSCRIPCIÓ, és imprescindible:
  • Omplir i lliurar el FULL D’INSCRIPCIÓ que serà lliurat a les oficines amb totes les dades de l’alumne, l’activitat, la informació sanitària i l’autorització del pare / mare / tutor legal.
  • Fotocopia del LLIBRE DE VACUNACIÓ i TARGETA SANITARIA
  • Fer el pagament de la primera setmana que vingui el nen en el termini de una(1) setmana. La resta tindrà que estar abonada abans del 10 de JUNY
  • Per la realització d’aquest pagament teniu dos (2) opcions:
  • Pagament en efectiu directament a les oficines de l’A. E. Sant Andreu - U.B.A.E. de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00hores.
  • Pagament mitjançant ingrés bancaritransferencia al compte de CAIXA LAIETANA número 2042-0110-82-3300000680. On ha de constar el nom del nen/a, la setmana i  Campus Olimpia i sempre dintre del termini establert
  • NOTA 1: L’A. E. Sant Andreu - U.B.A.E. NO ES COMPROMET A MANTENIR CAP PREINSCRIPCIÓ EXAHURIT EL TERMINI D’UNA (1) SETMANA DES DE LA DATA DE PREINSCRIPCIÓ. Una vegada exhaurit aquest termini, s’haurà de tornar a repetir tot el procediment, sempre que encara hi hagin places per cobrir.
  • NOTA 2: Si la inscripció és per un termini major a una (1) setmana, l’usuari podrà realitzar el pagament en diferents pagaments. El pagament de la primera setmana es tindrà que fer una (1) setmana després de formalitzar la inscripció i la resta de setmanes abans del 10 de juny


CAMPUS OLIMPIA 2011


PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ AMB SOL.LICITUD D’AJUT.


1-    Podran acollir-se a als ajuts econòmics tots els ciutadans entre 3 i 17 anys residents a la ciutat de Barcelona que vulguin participar en les activitats homologades per l’Ajuntament de Barcelona, amb la condició que tinguin uns ingressos bruts per cada membre de la unitat familiar iguals o inferiors a 9.959,66 €.
2-    CALENDARI.
a.     El període de sol·licitud d’ajuts econòmics va del dia 04 al 15 d’abril
b.     El  31 de maig es farà pública la llista definitiva de persones beneficiaries dels ajuts econòmics.
c.     El termini de finalització d’inscripcions de les persones beneficiàries d’ajuts econòmics serà el dia 06 de juny. Si en aquest termini no s’hagués formalitzat correctament la inscripció, l’entitat organitzadora anul·laria la preinscripció i deixaria la plaça lliure per la primera persona inscrita en llista d’espera.
d.     L’usuari només haurà d’abonar la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l’activitat, abans del 06 de juny.
3-  Per formalitzar la INSCRIPCIÓ, és imprescindible:
  • Omplir i lliurar el FULL D’INSCRIPCIÓ que serà lliurat a les oficines de l’ A E SANT ANDREU
  • Lliurar fotocopia del LLIBRE DE VACUNACIO i TARGETA SANITARIA
  • Omplir el CERTIFICAT DE SOL.LICITUD D’AJUT (original per l’entitat organitzadora).
  • Lliurar a L’Ajuntament el CERTIFICAT DE SOL·LICITUD D’AJUT, juntament a la següent documentació:
   • Original i còpia del DNI del sol.licitant ( pare, mare ó tutor) que realitza l’inscripció
   • Llibre de familia on figura l’infant que s’inscriu i el full dels progenitors..
   • Certificat de separació o divorci, si s’escau (original i còpia) on consti el pacte econòmic.
   • Certificat de disminució oficial (només en cas de que a la unitat familiar hi hagi un membre amb disminució).
   • Declaració de renda de la unitat familiar: original i còpia de la pàgina on consten els membre de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i document d’ingrés o devolució segellat per l’entitat bancària o la delegació d’Hisenda corresponent, o signar la casella que autoriza a Hisenda.
          SI NO HI HA OBLIGACIÓ DE FER LA DECLARACIÓ DE RENDA, PRESENTAR CERTIFICAT ACREDITANT AQUESTA SITUACIÓ I UN DELS DOCUMENTS SEGÜENTS:
    • Declaració jurada dels ingressos de la unitat familiar.
    • Còpia de la resolució com a beneficiaria del PIRMI de la unitat familiar on viu el noi/a.
    • Original i còpia del full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membre de la unitat familiar en edat activa (majors de 18 anys).
   • En cas de situació d’atur, presentar original i còpia del document acreditatiu (emès per l’INEM) on consti si es cobra o no prestació per desocupació o subsidi d’atur, així com la quantitat que es percep per aquests conceptes.  
                                       L’Ajuntament cobrirà com a màxim el 90% del preu de dos (2) torns o setmanes de l’activitat i només es donarà un ajut per persona.   
                                       d’activitat al llarg de l’estiu (excepte casos excepcionals).
           
            4.- PER  REALITZAR EL PAGAMENT: 
   • mitjançant ingrés bancari al compte de CAIXA LAIETANA número 2042-0110-83-3300000680. La oficina més propera està ubicada al C/. Gran de Sant Andreu, 291, Cal fer constar el nom del  nen/a, la setmana  i Campus Olimpia
   • a  les oficines de l’ A E SANT ANDREU. C/ Riera de Horta s/n.  davant Virgili, 2- de dilluns a divendres de 16’00 a 19’00 hores.
 


Entrades populars d'aquest blog

SECCIÓ DE PATINATGE: La secció de patinatge estrena nova web.