INFORMACiÓ CAMPUS DE 12 A 17 EN EQUIP!!!

CASAL JOVE DE 12 A 17...EN EQUiP!

El CASAL DE 12 A 17...EN EQUIP! és un campus esportiu en el qual pretenem que els joves tinguin continuïtat de les activitats que realitzen durant l’any escolar:  Futbol sala i Ball, tot i que està obert a tots els joves.
A.- ESTRUCTURACiÓ DEL CASAL.
·         Joves de 12 a 17 anys..
·         La ràtio serà de 10 nens.
·         Anirem 2 dies a les piscines descobertes del c/ Riera d’horta s/n.
·         2 dies es realitzaran sortides en bicicleta o transport públic per realitzar activitats ludico-esportives (p. ex. Tenis, bolera, skating, aquapark...)
·         L’últim dia de cada setmana es farà una festa de comiat (gimcana, guerra d’aigua, campionat consoles wii, playstation,..)

B.- FUNCiONAMENT DEL CASAL
·         L’objectiu principal és aconseguir que el jove es diverteixi al mateix temps que l’ajudem a desenvolupar-se socialment i a nivell motriu.
·         Dilluns i dimecres es practicarà l’esport escollit: futbol sala o ball, i s’anirà a la piscina. Dimarts i dijous es farà una sortida i els divendres es farà la festa de comiat setmanal.
·         Si algun nen o nena ha de prendre cap tipus de medicació, cal que el pare, la mare o el tutor faci una autorització al monitor responsable, en cas contrari, no s’administrarà cap medicament.
·         Si qualsevol nen té que marxar abans de l’hora o serà recollit per algú que no sigui el pare, la mare o el tutor, cal que s’informi per escrit als monitors responsables. SI MARXA SOL, CAL QUE EL PARE/MARE O TUTOR, FACI UNA AUTORITZACIÓ!!

C.- DATES I PREUS.
- Del 27 de juny al 29 de juliol
- De 10h a 13h (horari variable segons activitat)
57 €/setmana.
El preu inclou:
-       2 dies piscina..
-       2 sortides setmanals.
-       1 dia de festa final (gimcana, jocs grupal, ..)
-       1 monitor-coordinador present durant la realització del campus.
-       1 monitor per cada 10 alumnes.

D.- iNSCRiPCIONS.
Les inscripcions s’iniciaran el proper dia 04 D’ABRIL. El període de sol·licitud de beques s’allargarà fins el dia 15 D’ABRIL (és aconsellable no anar l’últim dia!!!)
Les inscripcions s’entregaran de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 a les oficines de l’A.E. Sant Andreu
c/ Riera d’horta s/n davant de Virgili 2 .

E.- iNFORMACiÓ.
Al IME Pavelló Francisco Calvo – Carrer Riera d’horta s/n- cantonada amb Virgili,2.-de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00.- Telefón 93 346 46 01   Fax 93 346 48 65
administracio@aesantandreu.org

CASAL JOVE DE 12 A 17 EN EQUIP

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ SENSE SOL.LICITUD D’AJUT.


1-    En cap cas s’admetrà la INSCRIPCIÓ d’alumnes que no tinguin relació directa amb la persona que ho sol·liciti.
2-    Consultar la situació actualitzada de les inscripcions (el número de places per cobrir) a les oficines de l’A. E. Sant Andreu - U.B.A.E., a l’IME PAVELLÓ FRANCISCO CALVO, al carrer Riera d’Horta s/n, en horari d’oficines, de dilluns a divendres, de 16.00 a 19.00 hores.
3-    Fer la PREINSCRIPCIÓ a les mateixes oficines (apuntar-se a la llista / es corresponents)o mail  a: administracio@aesantandreu.org
4-    Per formalitzar la INSCRIPCIÓ, és imprescindible:
  • Omplir i lliurar el FULL D’INSCRIPCIÓ que serà lliurat a les oficines amb totes les dades de l’alumne, l’activitat, la informació sanitària i l’autorització del pare / mare / tutor legal.
  • Fotocopia del LLIBRE DE VACUNACIÓ i TARGETA SANITARIA
  • Fer el pagament de la primera setmana que vingui el nen en el termini de una(1) setmana. La resta tindrà que estar abonada abans del 10 de JUNY
  • Per la realització d’aquest pagament teniu dos (2) opcions:
  • Pagament en efectiu directament a les oficines de l’A. E. Sant Andreu - U.B.A.E. de dilluns a divendres de 16:00 a 19:00hores.
  • Pagament mitjançant ingrés bancaritransferencia al compte de CAIXA LAIETANA número 2042-0110-82-3300000680. On ha de constar el nom del nen/a, la setmana i  Casal Jove de 12 a 17 i sempre dintre del termini establert
  • NOTA 1: L’A. E. Sant Andreu - U.B.A.E. NO ES COMPROMET A MANTENIR CAP PREINSCRIPCIÓ EXAHURIT EL TERMINI D’UNA (1) SETMANA DES DE LA DATA DE PREINSCRIPCIÓ. Una vegada exhaurit aquest termini, s’haurà de tornar a repetir tot el procediment, sempre que encara hi hagin places per cobrir.
  • NOTA 2: Si la inscripció és per un termini major a una (1) setmana, l’usuari podrà realitzar el pagament en diferents pagaments. El pagament de la primera setmana es tindrà que fer una (1) setmana després de formalitzar la inscripció i la resta de setmanes abans del 10 de juny

CASAL JOVE DE 12 A 17 EN EQUIP

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ AMB SOL.LICITUD D’AJUT.


1-    Podran acollir-se a als ajuts econòmics tots els ciutadans entre 3 i 17 anys residents a la ciutat de Barcelona que vulguin participar en les activitats homologades per l’Ajuntament de Barcelona, amb la condició que tinguin uns ingressos bruts per cada membre de la unitat familiar iguals o inferiors a 9.959,66 €.
2-    CALENDARI.
a.     El període de sol·licitud d’ajuts econòmics va del dia 04 al 15 d’abril
b.     El  31 de maig es farà pública la llista definitiva de persones beneficiaries dels ajuts econòmics.
c.     El termini de finalització d’inscripcions de les persones beneficiàries d’ajuts econòmics serà el dia 06 de juny. Si en aquest termini no s’hagués formalitzat correctament la inscripció, l’entitat organitzadora anul·laria la preinscripció i deixaria la plaça lliure per la primera persona inscrita en llista d’espera.
d.     L’usuari només haurà d’abonar la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l’activitat, abans del 06 de juny.
3-  Per formalitzar la INSCRIPCIÓ, és imprescindible:
  • Omplir i lliurar el FULL D’INSCRIPCIÓ que serà lliurat a les oficines de l’ A E SANT ANDREU
  • Lliurar fotocopia del LLIBRE DE VACUNACIO i TARGETA SANITARIA
  • Omplir el CERTIFICAT DE SOL.LICITUD D’AJUT (original per l’entitat organitzadora).
  • Lliurar a L’Ajuntament el CERTIFICAT DE SOL·LICITUD D’AJUT, juntament a la següent documentació:
   • Original i còpia del DNI del sol.licitant ( pare, mare ó tutor) que realitza l’inscripció
   • Llibre de familia on figura l’infant que s’inscriu i el full dels progenitors..
   • Certificat de separació o divorci, si s’escau (original i còpia) on consti el pacte econòmic.
   • Certificat de disminució oficial (només en cas de que a la unitat familiar hi hagi un membre amb disminució).
   • Declaració de renda de la unitat familiar: original i còpia de la pàgina on consten els membre de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i document d’ingrés o devolució segellat per l’entitat bancària o la delegació d’Hisenda corresponent, o signar la casella que autoriza a Hisenda.
          SI NO HI HA OBLIGACIÓ DE FER LA DECLARACIÓ DE RENDA, PRESENTAR CERTIFICAT ACREDITANT AQUESTA SITUACIÓ I UN DELS DOCUMENTS SEGÜENTS:
    • Declaració jurada dels ingressos de la unitat familiar.
    • Còpia de la resolució com a beneficiaria del PIRMI de la unitat familiar on viu el noi/a.
    • Original i còpia del full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membre de la unitat familiar en edat activa (majors de 18 anys).
   • En cas de situació d’atur, presentar original i còpia del document acreditatiu (emès per l’INEM) on consti si es cobra o no prestació per desocupació o subsidi d’atur, així com la quantitat que es percep per aquests conceptes. 
                                       L’Ajuntament cobrirà com a màxim el 90% del preu de dos (2) torns o setmanes de l’activitat i només es donarà un ajut per persona.   
                                       d’activitat al llarg de l’estiu (excepte casos excepcionals).
           
            4.- PER  REALITZAR EL PAGAMENT: 
   • mitjançant ingrés bancari al compte de CAIXA LAIETANA número 2042-0110-83-3300000680. La oficina més propera està ubicada al C/. Gran de Sant Andreu, 291, Cal fer constar el nom del  nen/a, la setmana  i de 12 a 17 en equip
   • a  les oficines de l’ A E SANT ANDREU. C/ Riera de Horta s/n.  davant Virgili, 2- de dilluns a divendres de 16’00 a 19’00 hores.

Entrades populars d'aquest blog

SECCIÓ DE PATINATGE: La secció de patinatge estrena nova web.

INFORMACiÓ CAMPUS OLíMPiA